Politica de Confidentialitate

Introducere și definiții


Operatorul de date cu caracter personal este Stailer Vip Services SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Academician David Prodan nr. 24, jud. Cluj, nr. înregistrare la ONRC J12/2440/2022, având CUI 46073973 (în continuare denumit ,,Operatorul”).
Operatorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 190/2018, prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal stocate pe durata înscrierii la licitație și/sau la etapa de pre-sale și rezervare prealabilă (Whitelisting) și ulterior acesteia. Ca atare, Operatorul se angajează sa păstreze confidențialitatea datelor personale ale Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor (denumiți în continuare „Persoane vizate”, sau „Utilizatorii”), după caz, și să le prelucreze conform legislației in vigoare. De asemenea, datele acestora nu vor fi transferate altor categorii de destinatari care nu asigură un nivel de protecție adecvat.
Pentru mai buna înțelegere a Politicii de confidențialitate, în cele ce urmează vom defini categoriile de termeni pe care îi vom folosi:
,,Blockchain” – registru contabil informatic care asigura stocarea de criptomonede, tranzacțiile între / cu criptomonede, precum și alte date referitoare la tranzacțiile între criptomonede;
,,Cookies” - Un cookie este un fișier text de dimensiuni mici care stochează setări din Internet. Majoritatea website-urilor utilizează tehnologia cookie. Cookie-urile sunt descărcate de către browser-ul de internet al Utilizatorului prima dată atunci când vizitează un website. Următoarele dăți când vizează același website de pe același dispozitiv, cookie-ul si informațiile din el sunt fie trimise înapoi către website-ul unde a fost generat (cookie-uri primare), fie către un alt website de care aparține acesta (cookie-uri procesate de către terți). Prin aceasta, Platforma poate detecta faptul ca a fost deja deschisă utilizând acest browser si, in unele cazuri, va diversifica apoi conținutul pe care îl afișează pentru a oferi o experiență cât mai plăcută și utilă Utilizatorului pe Platformă.
,,Date cu caracter personal” înseamnă orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care singure sau adunate, pot conduce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal;
,,NFT” sau ,,Non Fungible Token” (în continuare ,,NFT Shine”) – este un jeton nefungibil care reprezintă o unitate de date unică dintr-un registru contabil informatic. Jetonului, în înțelesul Termenilor și Condițiilor, îi este asociată o fotografie asupra căreia Operatorul deține drepturile de proprietate intelectuală și semnată de Cătălin Botezatu, acesta fiind consemnat și monitorizat în permanență pe un registru Blockchain (Elrond) pe care va fi încărcat acest NFT anterior primei vânzări, realizate de către Operator.
,,Partener” - persoana fizică/juridică care facilitează furnizarea Produselor și/sau prestează Servicii pentru Operator;
,,Platforma” - se referă la site-ul: www.stailer.io;
,,Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
,,Whitelisting” – etapa de colectare a datelor cu caracter personal a potențialilor cumpărători de NFT-uri Shine by Stailer pentru scopurile prezentate în cuprinsul Politicii de Confidențialitate. ,,Utilizator” sau „Persoană vizată”- înseamnă orice persoană care vizitează sau accesează Platforma online sau care utilizează în orice mod această Platformă, într-o manieră care implică transmiterea unor date cu caracter personal;
În conformitate cu dispozițiile cuprinse în Regulamentul General privind protecția datelor nr. 679/2016, aveți următoarele drepturi:
Dreptul la informare – dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de GDPR și condițiile în care pot fi exercitate drepturile.
Dreptul de acces – dreptul de a obține de la noi, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care vă privesc sunt sau nu sunt prelucrate și dreptul de acces la aceste date, cu excepția situației în care aceste cereri sunt repetitive sau făcute cu vădită rea-credință;
Dreptul la rectificare – puteți solicita rectificarea datelor personale inexacte sau actualizarea acestora, în situația în care datele dvs. diferă față de cele comunicate deja;
Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – ștergerea datelor poate avea loc atunci când prelucrarea nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege (spre exemplu atunci când datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru care au fost procesate). Cu toate acestea, ștergerea datelor nu poate avea loc atunci când procesarea are loc în baza legii;
Dreptul la restricționarea prelucrării – se poate solicita restricționarea prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
Dreptul la opoziție – dreptul de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele dvs. să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau când prelucrarea are ca temei interesul nostru legitim;
Important! Legea ne obligă sa dam curs cererii doar pentru prelucrările realizate in scop de marketing direct (exemplu: daca primiți e-mailuri cu reclame de la noi ne puteți solicita dezabonarea). In celelalte cazuri ȋn care există motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță va solicităm sa ne explicați si de ce va opuneți prelucrării atunci când formulați cererea, pentru a lua o decizie finală
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator.
Dreptul de a formula plângere – în situația în care nu sunteți de acord cu modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal, puteți formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau vă puteți adresa instanțelor de judecată.
Dreptul de retragere a consimțământului – dacă temeiul pentru prelucrarea datelor îl constituie consimțământul, vă informăm că acest consimțământ poate fi retras în orice moment. Retragerea consimțământului va produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii fiind valabilă. Cu toate acestea, dacă prelucrarea este obligatorie pentru furnizarea serviciilor și aceasta poate fi efectuată în baza altor dispoziții juridice, societatea va proceda la o astfel de procesare și va notifica persoanele vizate.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate – dreptul de a cere şi de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice, adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalității, precum competența profesională, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte, atunci când este cazul.
Persoanele care nu au împlinit vârsta de 18 ani, trebuie sa se adreseze părintelui/tutorelui său înainte de a comunica în orice mod informații către operator.

2. Cui i se aplică Politica de confidențialitate?


Persoanele vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt persoanele fizice care se înscriu și își oferă datele personale în vederea achiziționării NFT-urilor Shine, în vederea rezervării prealabile a NFT-urilor Shine și/sau achiziționează NFT-uri Shine, conform prezenților Termeni și Condiții, indiferent dacă se dovedește ulterior că aceste persoane nu au efectuat în final operațiunile mai sus menționate, respectiv persoanele fizice care acceptă utilizarea cookies-urilor în vederea îmbunătățirii experienței online în cadrul platformei.

3. Ce categorii de date colectăm?


Când vorbim despre date cu caracter personal ne referim la datele cu ajutorul cărora poate fi identificată clar o persoana fizică în viață, cum ar fi numele și domiciliul din cartea de identitate, adresa de reședință, numărul de telefon, adresa de e-mail. Identificarea trebuie să poată fi făcută exclusiv în baza acestor informații sau în coroborare cu alte date în a căror posesie suntem.
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt in principal obținute direct de la utilizatori și includ: nume, prenume, IP, adresa de e-mail și număr de telefon, adresa de portofel virtual, informații tehnice și preferințe culese prin utilizarea cookie-urilor;
Vă aducem la cunoștință faptul că aveți obligația de a furniza date corecte și exacte Operatorului, în sens contrar prezenta Politică de Confidențialitate nu vă este aplicabilă.

4. Cum prelucrăm datele dvs. cu caracter personal?


Prin accesarea Platformei în vederea participării la etapa de Whitelisting, Utilizatorul își manifestă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopurile, condițiile și termenele menționate în prezenta Politică de Confidențialitate.

Prin înscrierea și participarea la Whitelisting, Utilizatorii declară că sunt de acord cu prevederile prezentei Politici de Confidențialitate și sunt de acord ca datele lor personale să intre în baza de date a Operatorului (cu datele de identificare mai sus menționate), sa fie prelucrate si utilizate de acesta (personal ori prin împuternicit) in scopuri precum: înscrierea în etapa de Whitelisting în vederea prezentării intenției pentru achiziționarea NFT-urilor Shine, contactarea de către Operator prin SMS, e-mail și/sau telefon în legătură cu NFT-urile Shine, confirmarea rezervării de tip Whitelisting, comunicarea de materiale de promovare și informare privind NFT Shine, răspunderea la întrebările utilizatorului, acordarea de asistență în achiziție și livrarea în siguranță a NFT-ului către Utilizator. Temeiul juridic al prelucrării este reprezentat de art. 6 alin. (1) lit. a), b) si f) din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal (începând cu 25 mai 2018). Operatorul se obligă ca datele personale să nu fie transferate într-un stat care nu asigură un nivel adecvat de protecție.

Furnizarea acestor date este necesara pentru executarea contractului, respectiv pentru participarea în etapa de Whitelistingși tranzacționarea NFT-urilor Shine.
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate pe durata necesara executării Contractului, dar nu mai mult de 6 luni, iar ulterior, in vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, legislația financiar-contabila, fiscala, respectiv de arhivare, dacă este cazul. Datele personale ale Utilizatorilor Platformei sunt stocate în format electronic prin intermediul serverelor interne si a platformei societății noastre, unde au acces intern persoanele din cadrul departamentului IT, preponderent, care au atribuții în dezvoltarea sau mentenanța platformei electronice pusă la dispoziția partenerilor comerciali și a clienților acestora.
Datele personale pe care ni le furnizați în calitate de Utilizator al Platformei vor fi stocate, în principal, în mediu electronic, prin intermediul serverelor interne si platformei societății noastre.

Operatorul nu este responsabil pentru datele colectate de blockchain-ul Elrond, de companiile care au pus la dispoziția Cumpărătorului/Beneficiarilor portofelele virtuale, respectiv de datele colectate de către societatea cu atribuții de procesator de plăți.
IMPORTANT! În ceea ce privește datele prelucrate în cadrul blockchain, persoanele vizate recunosc și acceptă faptul că, din punct de vedere tehnic, ștergerea datelor nu este posibilă, însă aceasta nu reprezintă o încălcare a drepturilor dvs. din partea Operatorului, astfel cum am prevăzut anterior. Pentru mai multe informații in legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, va puteți adresa Operatorului la următoarea adresă: nft@stailer.io.

La cererea expresă a oricăruia dintre Utilizatori, Operatorul va asigura acestuia exercitarea oricăruia dintre drepturile prevăzute mai sus. Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii vor trimite Operatorului la adresa e-mail: nft@stailer.io , o cerere întocmită in formă scrisa, datată si semnată.

Utilizatorii nu vor fi supuși unui proces decizional automatizat (incluzând crearea de profiluri).

5. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal


Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic pentru fiecare:
  1. Datele cu caracter personal ale Vizitatorilor/Cumpărătorilor/Beneficiarilor sunt prelucrate in temeiul relației contractuale ce este stabilita prin acceptarea prezentei Politici de Confidențialitate, in scopul rezervării prealabile a NFT-urilor Shine - a înscrierii și participării în etapa de Whitelisting în vederea prezentării intenției pentru achiziționarea NFT-urilor Shine, contactării, confirmarea rezervării de tip Whitelisting, comunicării de materiale de promovare și informare privind NFT Shine, a înscrierii și participării la licitație, , respectiv a achiziționării NFT-urilor Shine, soluționării plângerilor formulate de aceștia in legătura cu activitățile mai sus amintite.
  2. Datele Cumpărătorilor și/sau Beneficiarilor sunt prelucrate si in vederea îndeplinirii obligațiilor legale care incumba Operatorului (cum ar fi cele in materie financiar-contabila, fiscala, de arhivare).
  3. Datele Utilizatorilor pot fi prelucrate de Operator si in contextul soluționării cererilor privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in temeiul obligației legale ce ii revine potrivit legislației specifice.
  4. Operatorului poate prelucra date si in scopul soluționării altor plângeri decât cele menționate mai sus la punctele (I) si (III), formulate de persoanele care se considera vătămate, in temeiul interesului legitim al acestuia.

De asemenea, Operatorul poate prelucra datele cu caracter personal pentru apărarea drepturilor acestuia, punerea in aplicare a prezentei Politici de Confidențialitate pentru apărarea în instanță si/sau inițierea altor proceduri judiciare sau administrative, inclusiv pentru investigarea eventualelor încălcări, realizarea diverselor raportări, analize si studii statistice cu privire la campaniile de marketing organizate si succesul acestora, in temeiul interesului legitim al Operatorului.

6. Cookies


Utilizatorul cunoaște și consimte că, la momentul accesării serviciilor noastre prin Platformă, putem utiliza cookie-uri, in scopul de a simplifica experiența de navigare, permițând, de exemplu, accesul utilizatorilor care s-au înregistrat in prealabil, accesul la promoții si concursuri rezervate exclusiv utilizatorilor înregistrați, fără a fi nevoie sa te înregistrezi la fiecare vizita, fără a ne obliga prin prezenta la organizarea de concursuri sau promoții dedicate exclusiv utilizatorilor care s-au înregistrat în prealabil. De asemenea, folosim cookies pentru a măsura parametrii de audienta, trafic si numărul de accesări.

Cookie-uri incluse in acest website care nu necesita consimțământ
Cookie-urile obligatorii, cunoscute sub numele de cookie-urile "strict necesare", permit funcționalități fără de care utilizarea website-ului in scopul dorit ar fi imposibila. Aceste cookie-uri sunt utilizate exclusiv de această Platformă si sunt, prin urmare, cunoscute sub numele de "cookie-uri primare". Ele sunt salvate numai pe device-ul Utilizatorului in timpul navigării. Un exemplu in ce privește necesitatea utilizării cookie-urilor strict necesare este asigurarea faptului ca ceea ce Utilizatorul vede pe ecran corespunde volumului de date pe care il poate gestiona conexiunea sa la Internet. Mai mult, un cookie de acest gen este utilizat pentru a stoca consimțământul Utilizatorului in ce privește utilizarea cookie-urilor pe Platformă. Consimțământul Utilizatorului nu este necesar pentru utilizarea cookie-urilor strict necesare.

Cookie-uri primare care necesita consimțământ
Cookie-urile care din punct de vedere juridic nu sunt esențiale pentru utilizarea Platformei. îndeplinesc totuși funcții importante. Fără aceste cookie-uri, funcționalitățile care permit utilizarea cu ușurință a serviciilor noastre, cum ar fi autentificarea sau accesare contului personal, nu vor mai fi disponibile.

UTILIZAREA IN ACEST WEBSITE A COOKIE-URILOR PROCESATE DE TERTI CARE NECESITA CONSIMTAMANT
Această Platformă integrează conținut aparținând unor furnizori de servicii terți. Acești furnizori de servicii terți pot plasa cookie-uri in timp ce Utilizatorul vizitează Platforma, prin aceasta pot obține informații cu privire la acest fapt. Daca aveți nevoie de mai multe informații despre modul in care acești furnizori de servicii terți utilizează cookie-urile, vă rugam sa accesați website-urile acestora. Daca nu dorești să accepți deloc cookie-uri, atunci poți configura acest lucru direct in browser.
Folosim serviciile in scopuri de marketing si pentru a-ti trimite oferte personalizate în legătură cu NFT Shine.

7. Dispoziții finale


Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări sau completări, însă drepturile dvs. nu vor putea suferi modificări în sensul diminuării acestora, decât dacă se prevede expres prin legislația în vigoare.
Vom publica orice modificare a politicii de confidențialitate în locuri vizibile pentru a fi ușor de identificat actualizările și pentru a putea lua cunoștință de cuprinsul său. Vom păstra, de asemenea, versiuni anterioare ale acestei Politici de confidențialitate în arhiva electronică pentru a putea fi oricând revizuite de dvs. printr-o simplă cerere.

8. Contactează-ne


Ne găsești la adresa de e-mail:nft@stailer.io